PL-30 至 PL-90

大坤最大的植树机用于种植行道树和松柏类树。这些植树机直接配备了耕地装置。

大约耕地槽距30到90厘米。槽深30到50厘米
Click here for pictures

型号 拖拉机 每天效率 最大树经 根球直径
PL-30 40 hp 3.000 – 4.000 8 – 10 cm
PL-40 55 hp 3.000 – 4.000 18 – 20 cm
PL-75 120 hp 500 – 1.500 20 – 25 cm 60 cm ø
PL-90 165 hp 500 – 1.500 25 – 30 cm 90 cm ø

Look here for a video.

Machines